Privatumo politika

Patvirtinta UAB „Vedliai“ vadovo
2020 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. D-01

 1. Ką reiškia ši Privatumo politika?

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, kurios taikomos interneto svetainės https://vedliai.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojams; UAB „Vedliai“ (toliau – Vedliai) kandidatams, dalyvaujantiems Vedlių atrankose į laisvas darbo vietas; dalyviams, kurie dalyvauja „Vedlių“ programose (toliau – Dalyviai); interneto svetainės mano.vedliai.lt (toliau – Produkto svetainė) lankytojams; Vedlių partneriams projektuose; asmenims, kurie kreipiasi į Vedlius. Toliau Interneto svetainė ir Produkto svetainė kartu vadinamos „Svetainės“. Informacija apie Svetainėse naudojamus slapukus, jų renkamus duomenis, prieigą turinčius asmenis ir apie savo teises rasite Interneto svetainės slapukų politikoje ir Produkto svetainės slapukų politikoje.

 1. Apie Vedlius

UAB „Vedliai“, juridinio asmens kodas 305241691, buveinė adresu Šv. Stepono g. 25-30, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugojami Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre. Kontaktai asmens duomenų klausimais: el. paštas labas@vedliai.lt, tel. Nr. +370 647 31608.

 1. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Vedlių apie Jus renkama informacija, kuri gali būti panaudota Jūsų asmens tapatybei nustatyti ir kita bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, Jūsų vardą, pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kurią apie Jus Vedliai renka dėl Privatumo politikoje ar atskirame Jūsų sutikime ar susitarime su Vedliais nurodytų tikslų.

 1. Kieno asmens duomenis Vedliai renka?

Mums yra reikalingi Jūsų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais. Privatumo politikoje nurodome, ko galima tikėtis, kai Vedliai renka asmens duomenis apie:

 • asmenis, kurie dalyvauja Vedlių organizuojamose „Vedlių“ programose;

 • asmenis, kurie su mumis bendradarbiauja (partnerius / išorinius paslaugų teikėjus);

 • Svetainių lankytojus;

 • asmenis, pateikusius mums užklausas;

 • kandidatus į laisvą darbo vietą.

 1. Kaip Vedliai gauna Jūsų asmens duomenis?

Mes renkame Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs mums apie save pateikiate, kai teikiate savo asmens duomenis per Svetaines arba norėdami su mumis susisiekti per nurodytus Vedlių kontaktinius duomenis, taip pat kai dalyvaujate mūsų organizuojamose „Vedlių“ programose arba kandidatuojate pas mus dirbti ir pan.:

 • Sudarant paslaugų teikimo/ jungtinės veiklos/ kitas sutartis;

 • Kai dalyvaujate mūsų organizuojamose „Vedlių“ programose;

 • Jums pateikiant mums savo duomenis per mūsų Svetaines;

 • Kai Jūs elektroniniu laišku kreipiatės Vedlių nurodytu elektroninio pašto adresu;

 • Kai kandidatuojate į laisvas mūsų darbo vietas;

 • Kai kitu būdu pateikiate ar Jūsų sutikimu gauname informaciją iš trečiųjų šalių.

 1. Kokius asmens duomenis ir kokiu tikslu mes tvarkome?

„Vedlių“ programų koordinavimo tikslu, taip pat registravimosi į programas ir komunikacijos dėl dalyvavimo programoje tikslu tvarkomi šie Dalyvių asmens duomenys:

 • Vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. Nr., darbovietės (mokyklos) pavadinimas, mokytojų savo noru laisvo teksto laukelyje parašyta informacija, pareigos, informacija apie atliekamą darbą / profesiją (pvz., klasės vaikų skaičius ir kita), darbovietės atsakingo asmens kontaktiniai duomenys, kita.

Pažymėtina, kad Vedliai ištrina duomenų subjektų pateiktus perteklinius asmens duomenis, kurie nėra reikalingi užklausos dėl dalyvavimo „Vedlių“ programoje pateikimo bei atsakymo gavimo tikslu.

Dalyvių mokymosi tikslu gali būti daromas užsiėmimų garso ir vaizdo įrašas, su kuriais mes galime dalintis su kitais „Vedlių“ programos Dalyviais, tad tvarkomi šie Dalyvių asmens duomenys:

 • Atvaizdas, balso įrašas, susirašinėjimas.

Bendradarbiavimo / partnerystės tikslu tvarkomi šie partnerių / išorinių paslaugų teikėjų asmens duomenys:

 • vardas, pavardė, tel. Nr., miestas, el. pašto adresas, banko sąskaitos numeris, juridinio asmens duomenys, informacija apie atstovus / darbuotojus (jei partneris / išorės paslaugų teikėjas yra juridinis asmuo).

Naujų darbuotojų atrankos tikslu tvarkomi šie kandidatų asmens duomenys:

 • vardas, pavardė, CV, tel. Nr., el. pašto adresas, turimi sertifikatai, mokslų baigimo diplomas, atvaizdas, kvalifikacinės savybės, darbinė patirtis (ankstesnės darbovietės).

Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu tvarkomi šie asmens duomenys:

 • vardas, el. pašto adresas.

Lankytojui prisijungus ar apsilankius Svetainėse, automatiškai surenkami ir apdorojami šie techniniai asmens duomenys:

 • Prisijungimo / sesijos data ir laikas;

 • Tinklalapio, kuris jungiasi su mūsų Svetaine pavadinimas ir universalusis adresas (URL);

 • Lankytojo įrenginio operacinės sistemos duomenys;

 • Lankytojo geografinės vietos duomenys;

 • Kita susijusi techninė informacija.

Be to, lankytojui prisijungus ar apsilankius Interneto svetainėje, papildomai automatiškai surenkami ir apdorojami šie techniniai asmens duomenys:

 • IP adresas;

 • Lankytojo interneto paslaugų teikėjo informacija.

Tais atvejais, kai mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis kitais nei šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, apie tai Jus informuosime pateikdami atskirą pranešimą ir, prireikus, gavę Jūsų atskirą sutikimą dėl duomenų tvarkymo.

 1. Kokie yra teisėto tvarkymo pagrindai ir kiek saugoma?

 • Sutarties sudarymas ir vykdymas (paslaugų teikimo / jungtinės veiklos / dalyvavimo programoje / kita);

 • Teisėtas interesas – atsakyti į Jūsų užklausas, suteikti informaciją, kurios Jūs mūsų teiraujatės ir t.t.

 • Teisės aktų nustatytų prievolių vykdymas;

 • Sutikimas (pvz., dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, dėl atvaizdo naudojimo ir t.t.).

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į Jums teikiamų paslaugų ar bendradarbiavimo pobūdį, išskyrus atvejus, kai ilgesnis asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimas yra nustatytas pagal taikomus norminius teisės aktus ir yra reikalingas (pvz., privalomi buhalterinių ir kitų dokumentų saugojimo terminai ir pan.) arba sąlygotas duomenų valdytojo teisėtų interesų gynybos teisminėse ar kitos valstybės institucijose.

Jūsų mums pateikti asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais yra aktyviai tvarkomi (naudojami) 3 (trejus) metus po Jūsų sutikimo davimo arba iki sutikimo atšaukimo bei vėliau dar 1 (vienerius) metus nuo šio termino pasibaigimo saugomi archyve.

Dalyvio, jam registruojantis, pateikti duomenys saugomi tol, kol vyksta programa, t. y. Dalyvis turi prisijungimus prie platformos / programos bei 1 (vienerius) metus šiam terminui pasibaigus.

Dalyvio (mokytojo) atvaizdo (video) ir balso įrašai naudojami jo sutikimu 3 (trejus) metus nuo sutikimo davimo dienos arba iki sutikimo atšaukimo.

Mes užtikriname ir imamės visų reikiamų priemonių, kad nebūtų saugojama pasenusi arba nereikalinga informacija apie Jus bei, kad Jūsų duomenys būtų nuolat atnaujinami ir teisingi.

 1. Dalyvavimas atrankose

Vedliai renka ir tvarko informaciją, pateiktą Jūsų gyvenimo aprašyme ir / ar motyvaciniame laiške, ir / ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu. Tai būtina dėl mūsų teisėto intereso parinkti suinteresuotus, kvalifikuotus ir konkrečiai pozicijai tinkamiausius asmenis

Pasibaigus darbuotojų atrankai, neatrinktų kandidatų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir / ar sunaikinti per 3 (tris) mėnesius po atrankos, nebent Jūs sutiksite, kad Jūsų duomenys ir toliau būtų naudojami Jūsų sutikime nurodytais tikslais.

 1. Duomenų atskleidimas

Jūsų asmens duomenys gali būti prienami tik ribotam mūsų darbuotojų ir mūsų bendrovės IT / organizacines / komunikacines / konsultacines / audito / teisines paslaugas teikiančių subjektų ratui, ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina jų funkcijoms atlikti ar paslaugoms suteikti, ir visiems šiems asmenims galios griežti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai.

Kai Dalyvių mokymosi tikslu daromas užsiėmimų garso ir vaizdo įrašas, tokius įrašus, siekiant palengvinti mokymosi procesą, mes galime įkelti į platformą ir jie tampa prieinami kitiems „Vedlių“ programos Dalyviams.

Šioje Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti mes Jūsų duomenis galime perduoti ar suteikti prieigą prie Jūsų duomenų:

 • duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis mūsų vardu, interesais ir užsakymu (pvz., IT paslaugų teikėjams, įskaitant Zoom nuotolinių pokalbių platformos operatorių, ir pan.) Pažymime, kad mūsų duomenų tvarkytojai tvarko Jūsų duomenis tik pagal aiškiai pateiktus mūsų nurodymus, įsipareigodami užtikrinti tinkamą iš mūsų gaunamų tvarkyti duomenų apsaugą, konfidencialumą bei saugumo reikalavimus atitinkančias organizacines ir technines priemones, kaip tai konkrečiau aptarta sutartyse, sudaromose tarp mūsų ir paslaugų teikėjų dėl duomenų tvarkymo;

 • subjektams, turintiems teisę gauti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus (pvz., teismai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir pan.), tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančių teisės aktų reikalavimus.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl, jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome kreiptis šioje Privatumo politikoje nurodytu elektroniniu paštu.

Tam tikromis aplinkybėmis galime būti įpareigoti perduoti asmens duomenis, kai:

 • informaciją turime atskleisti pagal įstatymus, įskaitant atvejus, kai asmens duomenis turime atskleisti mokesčių administratoriui ir teisėsaugos institucijoms nusikaltimų prevencijos bei aptikimo tikslais;

 • asmens duomenis turime atskleisti dėl teisinių procedūrų arba siekdami gauti teisinę konsultaciją, arba juos atskleisti yra būtina siekiant nustatyti, įgyvendinti arba apginti mūsų teises;

 • informaciją būtina atskleisti siekiant apsaugoti mūsų arba kitų asmenų interesus (pavyzdžiui, užkirsti kelią sukčiavimui);

 • informacija turi būti atskleista trečiajai šaliai, kuri mūsų vardu teikia administravimo ar duomenų tvarkymo paslaugas. Susidarius tokioms aplinkybėms, įsipareigojame imtis priemonių ir užtikrinti, kad trečiosios šalys saugotų asmens duomenis taip pat, kaip juos saugome mes, bei pranešti Jums apie šios Privatumo politikos pakeitimus; ir

 • informaciją būtina atskleisti potencialiam mūsų įmonės turto ar organizacijos pirkėjui.

Jei Jūsų asmens duomenys bus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai mes Jus apie tai informuosime iš anksto ir užtikrinsime, kad duomenys būtų perduodami laikantis galiojančių teisės norminių aktų reikalavimų.

 1. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 1. Jūsų teisės

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Jūsų turimas teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiuo elektroninio pašto adresu: labas@vedliai.lt

Nepagrįstai nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiksime informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams. Vedliai atsisakys įgyvendinti šias Jūsų teises tik teisės aktuose numatytais atvejais.

 • Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti apie tai pranešdami elektroninio pašto adresu: labas@vedliai.lt

 • Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą elektroninio pašto adresu labas@vedliai.lt ir patvirtinkite savo asmens tapatybę; teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

 • Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sudėtinga. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

 • Kitos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie kitas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.

 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Prašome atkreipti dėmesį, kad tokį prašymą galėsime įvykdyti tik, jei:

  • Jūsų asmens duomenys yra nebereikalingi tikslams, kuriems jie buvo surinkti, įgyvendinti (pavyzdžiui, mums reikalingi Jūsų asmens duomenys, kad galėtume atsakyti į Jūsų laiškus);

  • rinkti, saugoti arba naudoti asmens duomenis mums draudžia įstatymai;

  • Jūsų asmens duomenys yra nereikalingi, siekiant nustatyti, įgyvendinti arba ginti teisinį reikalavimą, pavyzdžiui, teisiniame procese.

 • Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:

  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;

  • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;

  • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;

  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

 • Jūs turite teisę į duomenų, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.

 • Jūs turite teisę nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis, kai tokius duomenis naudojame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime svarbesnio teisinio pagrindo ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis.

 1. Skundai

Esate mums svarbūs ir mums svarbu užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą. Asmens duomenų rinkimui ir naudojimui taikome griežtus standartus. Taigi labai rimtai vertiname bet kokius skundus, susijusius su Jūsų asmens duomenų naudojimu, ir prašome pranešti mums apie bet kokias su tuo susijusias problemas.

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus su skundu elektroninio pašto adresu labas@vedliai.lt. Tik gavę Jūsų skundą mes įsipareigojame susisiekti su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuoti apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Kai susisiekiate su mumis norėdami pateikti skundą, Jūsų asmens duomenis naudojame tik skundui išnagrinėti ir atsakymui pateikti bei mūsų teikiamų paslaugų kokybei įvertinti. Gavus skundą dėl mūsų komandos nario, mums gali tekti atskleisti šiam asmeniui Jūsų asmens tapatybę. Jūs galite nurodyti, kad nepageidaujate, jog Jūsų asmens tapatybę atskleidžianti informacija būtų atskleista, ir mes stengsimės atsižvelgti į Jūsų prašymą. Vis dėlto, išnagrinėti skundą anonimiškai ne visada gali būti įmanoma.

Jei esate nepatenkinti mūsų atsakymu, Jūs galite pateikti skundą tiesiogiai Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, el. paštas: ada@ada.lt).

 1. Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą bei už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.) atliekamus mūsų Svetainėse. Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti elektroniniu paštu labas@vedliai.lt. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

 1. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Svetainėse.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Svetainėse. Privatumo politikos apačioje pateikiama „Atnaujinimo data“ nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2022 m. kovo 10 d.