UAB „Vedliai“ įgyvendina dalinai Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą

UAB „Vedliai“ šiuo metu įgyvendina Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą „UAB VEDLIAI MTEP VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS, SUKURIANT MODERNŲ IR ĮTRAUKIANTĮ MIŠRIOJO UGDYMOSI ĮRANKĮ TEACHERS LEAD TECH (TLT)“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-856-01-0041 (toliau – Projektas).

UAB „Vedliai“ – lietuviško kapitalo 2019 metų rugsėjo mėn. įsteigta įmonė, teiksianti paslaugas ir produktus švietimo sektoriui. Įmonė planuoja įgyvendinti projektą, kurio metu bus sukurtas inovatyvus produktas, skirtas skatinti inovatyvų tarpdisciplininį technologinės kūrybos ugdymą bei personalizuoti besimokančiojo, šiuo atveju mokytojo, patirtį ir formuoti į kompetencijų stiprinimą orientuotą mokymosi kreivę. Projekto metu numatoma vykdyti eksperimentinę plėtrą, skirtą Teacher Lead Tech produkto prototipo paleidimui ir ištestavimui ikiprekybinėje aplinkoje. Projekto rezultate numatoma sukurti ir per vienerius metus nuo projekto pabaigos į rinką pateikti pasaulio lygmeniu naują produktą – modernų ir įtraukiantį mišriojo ugdymosi įrankį Teachers Lead Tech. Projektu bus siekiama pagerinti esamą situaciją švietimo sektoriuje ir įgalinti švietimo sektoriaus darbuotojus kurti technologines inovacijas ugdymo proceso metu.

Šis Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, kaip ES atsako į COVID-19 pandemiją priemonė, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 priemonę „Eksperimentas“. Bendra projekto vertė siekia 452 627,81 eurų, iš kurių 203 682,52 eurų sudaro Europos Sąjungos subsidija, o 248 945,29 eurų – įmonės nuosavas indėlis. Projekto veiklos pradėtos įgyvendinti 2020 m. spalio mėn. 1 d. ir buvo užbaigtos 2022 m. gegužės mėn. 31 d.